Forureningundersøgelse

På baggrund af en ejendoms historie kan det viser sig, at der er behov for en nærmere undersøgelse, for at belyse om ejendommen er forurenet.

En forureningsundersøgelse vil naturligvis også være relevant, hvis en ejendom er kortlagt som muligt forurenet, eller hvis en del af ejendommen tidligere er undersøgt, men undersøgelsen ikke omfattede hele ejendommen eller alle de aktiviteter, der kan have medført en forurening. Ofte er der f.eks. udført forureningsundersøgelse ved tanke og lignende på en servicestation, men ikke lavet nogen undersøgelse ved det autoværksted, som er i forbindelse med servicestationen.

Ved en typisk forureningsundersøgelse udføres boringer ved mulige forureningskilder som for eksempel: Olietanke, olieudskiller og områder hvor der har været forurenende aktiviteter eller oplag.

I boringerne udtages jordprøver til senere kemisk analyse. Jordprøverne analyseres typisk for olie, tjære og/eller tungmetaller.

Hvis det vurderes, at der er behov for det, udføres en filtersat boring, og der udtages en vandprøve herfra for at undersøge, om der kan konstateres en forurening i grundvandet.

Hvis der er risiko for forurening under gulvet i en bygning, kan der udføres en poreluftmåling, hvor der gennem et hul på 14 mm bankes et spyd ned under gulvet. Fra spidsen af spydet suges luft op, som ledes gennem et kulrør. Kulrøret opsamler dampe fra f.eks. olieprodukter eller chlorerede opløsningsmidler og analyseres efterfølgende for at bestemme en eventuel forurening under gulvet.

Efter forureningsundersøgelsen er udført udarbejdes en rapport med beskrivelse af det udførte arbejde, analyseresultater samt kommentering og vurdering af disse.

STAUN miljørådgivning har stor erfaring med at gennemføre forureningsundersøgelser, da firmaet har udført mange undersøgelser for både offentlige myndigheder og private firmaer og har arbejdet på stort set alle typer ejendomme.